Vakt og Alarm
MENY
A A A
Svart på hvitt - normalt Gult på svart - invertert Svart på gult

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er et begrep som etterhvert blir mer og mer brukt. En enkel definisjon vil være

"Teknologi som gjør det mulig for brukere med funksjonsnedsetting å bo hjemme".

Stortingsmelding nr. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg bruker følgende definisjon:

"Med velferdteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon."

Samme stortingsmelding definerer videre:

"Velferdsteknologi kan deles inn i fire hovedkategorier ut fra hvilket behov til møter, og hvordan de kan fungere som støtte for brukere, pårørende og tjenesteutøvere:

Trygghets- og sikkerhetsteknologi skaper trygge rammer omkring enkeltindividets liv og mestring av egen helse. Trygghetslarmer er den mest brukte løsningen i denne gruppen, som nå utvides med varslings- og lokaliseringsteknologi og ulike former for sensorer.

Kompensasjons- og velværeteknologi bistår når for eksempel hukommelsen blir dårligere, eller ved fysisk funksjonssvikt. Dette omfatter også teknologi som gjør hverdagslivet enklere, som for eksempel styring av lys og varme.

Teknologi for sosial kontakt bistår mennesker med å komme i kontakt med andre, som for eksempel videokommunikasjonsteknologi.

Teknologi for behandling og pleie bidrar til at mennesker gis mulighet til bedre å mestre egen helse ved for eksempel kronisk lidelse. Automatisk måling av blodsukker, blodtrykk m.v. er eksempler på slike tekniske hjelpemidler."


Vakt og Alarm tilbyr produkter og tjenester innenfor alle områdene !

Sentrale linker (trykk på logo)

Lindås kommune - logo LP.jpg

HDIR-LOGO.png

KS-LOGO.gif

Teknologirådet-logo.png

Connect-logo.jpg