Respons- og samhandlingsløsningen Respons24 er et effektivt digitalt velferdsverktøy for samhandling mellom responssenter, utrykningstjenesten og teknisk driftspersonale i hver kommune.

Velferdsteknologi kan beskrives som tekniske installasjoner og løsninger som bidrar til å bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig. Dette vil i stor grad være med på å sikre livskvalitet og verdighet for bruker sammen med helsepersonell.

Respons24 Responssenterløsning sikrer digital rapportering mellom helsepersonell via vår mobilapp R24. All rapportering blir registrert og lagret i systemet og gjøres tilgjengelig for alle involverte parter i den aktuelle kommune.

Når tjenestemottaker utløser alarm, vil alarmen komme opp på et panel for innkommende alarmer hos operatørene ved responssenteret. Her vil operatør få informasjon om hvilken tjenestemottaker alarmen gjelder, i tillegg til lokasjon, hvilken type alarm, tidspunkt for alarm, hvor lenge alarmen har vært aktiv, hvilken prioritet alarmen har etc.

Via Respons24 integreres sensorer, lokaliseringsutstyr, trygghetsalarmer, personvarsling/personalalarmer, digitalt tilsyn, og E-helse. Dette knyttes opp mot aktuelle instanser og aktører innen kommunehelsetjenesten. På slik måte sikrer Respons24 en sikker og effektiv respons til enhver nødssituasjon.