Helsefaglig Responssenter har som hensikt å sikre at tjenestemottakere som benytter velferdsteknologi får råd og veiledning, samt å registrere, prioritere og eventuelt iverksette nødvendig og effektiv oppfølging av varslet.

De ansatte jobber ut fra «Norsk indeks for medisinsk nødhjelp» og har gjennomført nødvendig kurs i «Akuttmedisin for leger og legevaktpersonell». Fagansvarlig sykepleier har ansvaret for opplæring og veiledning, interne kurs sammen med ambulansetjeneste og leger.

Alle ansatte ved responssenteret avlegger årlig prøve som sikrer oppdatering av kunnskap. Helsefaglig Responssenter skal sikre at tjenestemottakere som benytter velferdsteknologi får råd og veiledning og registrere, prioritere og eventuelt iverksette nødvendig og effektiv oppfølging av varslet.

Helsefaglig Responssenter har god oversikt i sanntid for alle igangværende oppkall på sine skjermer, samtidig som de formidler oppdrag til utrykningstjenesten / hjemmetjenesten og følger med på status, for å fange opp eventuelle avvik knyttet til alarmoppkallet.

Helsefaglig Responssenter støtter samtidig opp om kravene i «Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten» med tilhørende «Veileder i personvern og informasjonssikkerhet ved bruk av velferdsteknologi».

HT Safe Logo

HT Safe

HT Safe AS er Vakt og Alarm sin hovedsamarbeidspartner på leveranse av responssentertjenester. De er Norges eldste døgnbemannede bedrift innen helsefaglig alarmmottak, og har nå mer enn 6500 alarmbrukere fra mer enn 40 kommuner tilknyttet vår alarmsentral.

HT-safe leverer døgnkontinuerlig tjenester med godt faglig kvalifisert personell, og tar imot alarmer fra mange av våre kunder. Alarmer som tas imot er hovedsaklig fra tjenestemottakere i hjemmesykepleien, da henholdsvis fra trygghetsalarmer, med både passive og aktive alarmer. Ved å bruke et responssenter, kan hjemmesykepleien slippe unødige utrykninger til tjenestemottakere, ved for eksempel falske alarmer.

I akutte situasjoner, dersom responssenteret ser det nødvendig, kan de ta direkte kontakt med nødetatene, slik at man sparer responstid ved akutte tilfeller, som for eksempel brann og akutte helsesituasjoner.

Responssenteret har også mulighet for å opprette toveis kommunikasjon med tjenestemottaker når en alarm utløses, for å avgjøre i hvilken viktighetsgrad alarmen gjelder.